Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Praktyczna

„Kreatywność i przedsiębiorczość w ergoterapii i kulturoterapii a turystyka zdrowotna na wsi"

14 grudnia 2016 roku odbyła w Domu Ludowym w Supraślu konferencja naukowa pod hasłem „Kreatywność i przedsiębiorczość w ergoterapii i kulturoterapii a turystyka zdrowotna na wsi”. Wzięli w niej udział uczniowie klas I i II kierunku terapeuta zajęciowy oraz przedstawiciele dyrekcji i kierownictwa Szkoły.

Konferencja miała na celu:
- przedstawienie wyników badań naukowych dotyczących turystyki zdrowotnej na wsi z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu metod terapii zajęciowej - ergoterapii i kulturoterapii,
- wskazanie kierunków rozwoju ergoterapii i kulturoterapii,
- opracowanie i wydanie podręcznika obejmującego zaktualizowane i uporządkowane zagadnienia dotyczące kreatywności i przedsiębiorczości w ergoterapii i kulturoterapii w ramach turystyki zdrowotnej na wsi,
- integrację środowiska naukowców, praktyków i studentów w zakresie badanej problematyki.

Zakres problemowy konferencji naukowo-praktycznej dotyczył:
- ogólnych zagadnień i tendencji w rozwoju w turystyki wiejskiej,
- bezpieczeństwa w turystyce wiejskiej i terapii zajęciowej,
- terapii zajęciowej w stosunku do rewalidacji i resocjalizacji,
- zarządzania ergoterapią i kulturoterapią w ramach turystyki w środowisku wiejskim,
- prezentacji doświadczeń w zakresie szczegółowych metod ergoterapii (dziewiarstwa, hafciarstwa, koronkarstwa, aplikacji, tkactwa, krawiectwa, barwienia naturalnego tkanin, kaletnictwa, metaloplastyki, stolarstwa, ślusarstwa, kowalstwa, obróbki cieplnej metalu, plecionkarstwa, sitarstwa, garncarstwa, ceramiki, zabawkarstwa, introligatorstwa, ogrodnictwa, prac społeczno-użytecznych, w tym porządkowych) i realizacji odpowiadających im technik terapeutycznych,
- przedstawienia doświadczeń w dziedzinie kulturoterapii, z uwzględnieniem innowacyjnych form plastycznych, muzycznych, literackich i teatralnych w pracy terapeutycznej.

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92