CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Asystent osoby niepełnosprawnej

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 341201

TRYB: ZAOCZNY

CZAS TRWANIA NAUKI: 1 ROK (2 SEMESTRY)

Szkoła bezpłatna!

MATURA NIE JEST WYMAGANA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Praca w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej wymaga zdolności swobodnego, spontanicznego i empatycznego nawiązywania kontaktu z osobą niepełnosprawną, jak również pełnej akceptacji, tolerancji oraz wrażliwości i indywidualnego traktowania potrzeb podopiecznego.

Celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Asystent wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej, zawodowej, a także medycznej. Inicjuje i wspiera aktywność rodziny oraz najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej u celu udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Istotnym zadaniem pracy asystenta jest współpraca z różnymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Do głównych zadań zawodowych asystenta osoby niepełnosprawnej należy towarzyszenie i wspomaganie osoby niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych, jak również pobudzanie jego aktywności społecznej. Asystent wspiera osobę niepełnosprawną w korzystaniu z usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 • udzielać pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji (medycznej, społecznej i zawodowej),
 • wspierać osobę niepełnosprawną w dążeniu do samodzielności życiowej oraz motywować do aktywności społecznej i zawodowej,
 • diagnozować warunki życia osoby niepełnosprawnej, w celu usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.),
 • doradzać w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
 • planować, kontrolować i oceniać indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • udzielać pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia,
 • podstaw języka migowego.
 • wykonywać czynności opiekuńcze w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagać w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • środowiskowe domy samopomocy,
 • sanatoria,
 • domy pomocy społecznej,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • przedszkola specjalne,
 • szkoły specjalne,
 • środowisko domowe,
 • praktyka prywatna,
 • własna działalność gospodarcza.

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii,
 • elementy anatomii i patologii człowieka,
 • metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • język angielski w pomocy społecznej,
 • język migowy,
 • terapia zajęciowa i aktywizacja,
 • praktyka zawodowa.

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

Pobierz zasady rekrutacji

 

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92