Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

 

    herb       logo test

Innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna realizowana w roku szkolnym 2016/2017
w Szkole Policealnej nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Nazwa innowacji: Masaż w usprawnianiu dziecka niepełnosprawnego

Autor innowacji: mgr Anna Czykwin - Perkowska

Rodzaj innowacji: programowa

Adresaci innowacji: Słuchacze I i II roku kierunku technik masażysta, zajęcia  adresowane do osób chętnych;

Krótki opis innowacji: Zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach innowacji pedagogicznej mają na celu zapoznać słuchaczy uczących  się na kierunku technik masażysta z możliwościami jakie niesie wprowadzenie nowych treści dotyczących masażu i technik rehabilitacyjnych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym do 3 roku życia. Zapoznanie z rodzajami niepełnosprawności dzieci, ukazanie specyfiki chorób wieku wczesnodziecięcego prowadzących do niepełnosprawności: (mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, zespół Retta, zespół Aspergera, autyzm dziecięcy, niepełnosprawność intelektualna),zapoznanie ze sposobami wczesnej interwencji, z metodami pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, nabywanie umiejętności postępowania z dziećmi chorymi z uwzględnieniem ich możliwości, potrzeb i zainteresowań. Wykształcenie u uczniów  umiejętności określania przyczyn, objawów i sposobów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, prawidłowego doboru technik i rodzaju masażu do potrzeb małego pacjenta, umiejętne wykorzystanie elementów kinezjologii edukacyjnej w terapii dzieci z różnymi schorzeniami.
Ważnym celem jest także kształtowanie w młodzieży wrażliwości i empatii w relacjach z dziećmi niepełnosprawnymi.

Nowatorstwo: Osoby kształcące się na kierunku technik masażysta będą miały okazję poznać specyfikę masażu dziecka małego do 3 roku życia  z wykorzystaniem elementów masażu Shantala. Dotychczasowy program tego kierunku zawiera minimalną ilość godzin ,która nie pozwala w stopniu zadawalającym na przybliżenie tego tematu. Wprowadzenie ciekawych innowacyjnych rozwiązań polegających na zastosowaniu metod rehabilitacyjnych ,nowych technik masażu w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych daje pewność pozyskania coraz bardziej wykwalifikowanych absolwentów tego kierunku. Mając na uwadze specjalistyczne naukowe prognozy, które zwracają uwagę na coraz częstsze przypadki urodzeń dzieci niepełnosprawnych, rozwój dotąd nieznanych chorób wieku dziecięcego sprawia, że jesteśmy zmuszeni dostosowywać do nich formy terapii . Uczniowie nabiorą przeświadczenia o dużym znaczeniu umiejętności pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w życiu codziennym co da im możliwość poszerzenia posiadanych kwalifikacji oraz rozszerzenie listy potencjalnych pracodawców o placówki świadczące usługi w zakresie masażu dzieciom niepełnosprawnym.

Przewidywane efekty

Uczniowie potrafią:
- wykonać masaż dziecięcy  z elementami masażu Shantala  ,
- rozpoznać stopień niepełnosprawności,
- dostosować metody pracy do rodzaju jednostki chorobowej dziecka,
- zaproponować różnego rodzaju metody rehabilitacyjne,
Zdobyli umiejętności:
- organizacji stanowiska do masażu z udziałem dziecka niepełnosprawnego,
- indywidualizacji pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,
- zapewnienia opieki i wsparcia dziecka niepełnosprawnego w trakcie masażu,
- określania przyczyn i objawów niepełnosprawności,
Poznali:
- rodzaje masażu stosowanego u dzieci,
- różnego rodzaju metody rehabilitacyjne oraz placówki świadczące usługi w tym zakresie,
- potrzeby dzieci niepełnosprawnych,


 

Nazwa Innowacji: MOVE śmiało w języku angielskim.

Imię i Nazwisko autora innowacji: Julia Birycka

Rodzaj innowacji: metodyczna.

Czas trwania innowacji: luty-czerwiec 2017r. Dwie godziny lekcyjne raz na dwa tygodnie.

Adresaci: Chętni uczniowie Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Krótki opis innowacji: Wzbogacenie programu nauczania języka angielskiego o rozbudowanie treści związanych ze słownictwem medycznym . Kompetencją kluczową jest porozumiewanie i swobodne funkcjonowanie w języku obcym ze szczególnym naciskiem usprawnienia językowego w konwersacji. Stopniowe gromadzenie oraz opracowywanie materiału na tychże spotkaniach pozwoli uczniom na regularne utrwalenie słownictwa.

Nowatorstwo: Stwarzanie warunków naturalnych i bezstresowych do przełamywania niechęci, strachu w podejmowaniu konwersacji. Usprawnienia językowe poprzez gry.

Cele innowacji:

  • Rozwijanie kompetencji językowych w przełamywaniu nieśmiałości, strachu do podejmowania konwersacji.
  • Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.
  • Budzenie i aktywizowanie ciekowości oraz aktywności.
  • Integracja młodzieży z różnych oddziałów i grup wiekowych.
  • Uatrakcyjnienie sposoby nauczania i uczenia się języka angielskiego poprzez gry.
  • Wzbogacenie słownika o nowe pojęcia.

Przewidywane efekty:

  • Uczniowie potrafią przełamać bierność i z biorców stać się dawcą.
  • Uczniowie posiadają umiejętność komunikacyjną i interpersonalną.
  • Uczniowie mają większą możliwość zaprezentowania swoich umiejętności.

Pobierz - sprawozdanie

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92