CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Zamówienia

Kurs masażu relaksacyjnego oraz kurs Mulligan Concept Moduł A+B II

Przeprowadzenie warsztatów z nowoczesnych metod kształcenia zawodowego z wykorzystaniem narzędzi TIK II

Przeprowadzenie kursów zawodowych podologicznych II

Przeprowadzenie kursu I pomocy

Kurs masażu relaksacyjnego oraz kurs Mulligan Concept Moduł A+B

Przeprowadzeniu kursu asysty na 4 ręce

Przeprowadzenie kursów obsługi kasy fiskalnej

Przeprowadzenie warsztatów z nowoczesnych metod kształcenia zawodowego z wykorzystaniem narzędzi TIK

Przeprowadzenie kursów zawodowych podologicznych

Przeprowadzenie kursu ochrony radiologicznej

 

Ogłoszenie nr 617617-N-2018 z dnia 2018-09-17 r.

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku:

Dostawa wyposażenia do pracowni w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt: „Absolwent z fachem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

http://bip.sp1oz.wrotapodlasia.pl/Przetargi/dostawa-wyposazenia-do-pracowni-w-centrum-zawodow-medycznych-i-spolecznych---szkola-policealna-wojewodztwa-podlaskiego-w-bialymstoku.html

Polecamy

bip

facebook

koweziu

men

oke

kuratorium

cyfrowy urzad baner

Erasmus logo POS

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Sekretariat pok. nr 102, e-mail: sekretariat@sp1oz.pl ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel./fax. 85 732 12 92